News

Contest
TÔNG HỢP CÁC CÁCH FARM GOLD TRONG SERVER.

Server Farm KNB:
Đánh boss ở các tọa độ:
349 592 ⬆️52
153 588 ⬆️52
665 600 ⬆️21
630 863 ⬆️22
427 928 ⬆️28
678 245 ⬆️22
437 283 ⬆️24
229 258 ⬆️23
531 839 ⬆️26
372 440 ⬆️23
213 464 ⬆️52
463 372 ⬆️24
361 808 ⬆️22
502 653 ⬆️22
235 767 ⬆️21
129 649 ⬆️51
570 560 ⬆️22
117 325 ⬆️52
517 962 ⬆️22
301 969 ⬆️21
- Chạy hang Tiên Huyễn Thiên giết 3 boss
- Boss lục địa