Xếp hạng

# Tên Lớp Cấp Bang
1 DPW Khiếm Khách 105 -
2 12 Tiên Thú 105 -
3 1231 Tiên Thú 105 -
4 PTS Pháp Sư 105 -
5 MLMLML Mị Linh 105 -
6 KK Khiếm Khách 105 -
7 Uni Thích Khách 105 -
8 Inu Thích Khách 105 -
9 Inox Thích Khách 105 -
10 Irac Thích Khách 105 -
11 Italia Thích Khách 105 -
12 Liquid23 Nguyệt Tiên 105 KhátMáu
13 TT Thần Thú 105 -
14 NT1 Nguyệt Tiên 105 -
15 ThầnHầu Thần Hầu 105 -